சனி, 28 பிப்ரவரி, 2009

பிழைத்தல்

பிழைத்தல்

கசப்பின் முள் கீரிடத்தின் ஊடே
குருதி வழிய
வருத்தப்பட்டு பாரஞ்சுமப்பவர்பளுக்காக
பாரம் சுமக்கப்போகிறவர்களின்
உள்ளங்கைகளிலும் கால்களிலும்
அறையப்போகும் ஆணிகளையும்
தேர்ந்த மரத்தில் சிலுவைகளையும்
தயாரிக்கச்சொல்லி உத்தரவு
குளிர்காய மரபுத்தர் சிலைகளும்
நல்ல விற்பனை
உயிர்த்தெழுதல் வேண்டிநிற்கும்
அனேகர்கள் மன்னிப்பீர்களாக
வணிகம் முடிந்து
பாவமன்னிப்போ
பங்கு காணிக்கையோ
குற்றவுணர்வு பீடிக்காதிருக்க
வழிகள் அனேகம்
சாமர்த்தியமாய் பிழைத்தலே முக்கியம்


தன்னிலை விளக்கம்

உருவமாகவும் அரூபமாகவும்
சதா குதறிக்கொண்டிருக்க
மீள்தலின் அவசியம் கருதி
எதிலாவது ஒப்புக்கொடுத்து
வாதை குறைய பிம்பம் குலைய
இருப்பின் மீதான அலட்சியப்போக்கில்
தன்னை மறத்தலின் அவசியம்
உணர்ந்தவர்களுக்கே புரியும்

கருத்துகள் இல்லை: